BAKALÁRSKE  A  DIPLOMOVÉ  ZAVEREČNÉ  PRÁCE

Podrobné a komplexné informácie o príprave záverečných prác nájdete v smernici č. 13/2020 a jej prílohách, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie nižšie. Pri príprave  svojej záverečnej práce sa študent musí riadiť podľa ČL. 5 , 6, 7 Metodického  usmer­nenie 13/2020.  Špeciálne upozorňujeme na Čl. 6 Citácie a bibliografické odkazy. Na odkazoch nižšie je k dispozícií aj manául na vkladanie záverečných prác do ais. 

Smernica č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach

Manuál vkladania práce do AIS 


Sylaby na architektúru - svet

Sylaby na architektúru - Slovensko

Pokyny na úpravu prác na ŠVOUČ

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

 

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Katedrová knižnica

knižnica

Náš youtube kanál

youtube logo 2431 1

Nové Zámky pamiatky...

118779531 3781906371836693 303963724715104820 o

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg