BAKALÁRSKE  A  DIPLOMOVÉ  ZAVEREČNÉ  PRÁCE

Podrobné a komplexné informácie o príprave záverečných prác nájdete v smernici č. 13/2020 a jej prílohách, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie nižšie. Pri príprave  svojej záverečnej práce sa študent musí riadiť podľa ČL. 5 , 6, 7 Metodického  usmer­nenie 13/2020.  Špeciálne upozorňujeme na Čl. 6 Citácie a bibliografické odkazy. Na odkazoch nižšie je k dispozícií aj manául na vkladanie záverečných prác do ais. 

Smernica č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach

Manuál vkladania práce do AIS 


Sylaby na architektúru - svet

Sylaby na architektúru - Slovensko

Pokyny na úpravu prác na ŠVOUČ