n

AKTUALITY
------------------------------------------------------
ŠVOUČ 2017!!!

Katedra muzeológie ako každý rok organizuje katedrové kolo Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), ktoré sa uskutoční  29. marca 2017.

Katedrové kolo ŠVOUČ je spoločným diskusným fórom študentov a pedagógov, na ktorom študenti prezentujú svoje práce a ktoré je príležitosťou na vzájomnú výmenu názorov, poznatkov a postrehov k aktuálnym témam kultúrneho a prírodného dedičstva.

Vyplnený formulár prihlášky do katedrového kola ŠVOUČ môžu študenti odovzdať na sekretariát katedry alebo poslať mailom na adresu sgogova@ukf.sk do 10. marca 2017

Nezabudnite si pozrieť aj požiadavky na formálnu úpravu práce!

-------------------------------------------------------------------------------------------
Konzultačné hodiny na katedre:

Doc. PhDr. S. Gogová, PhD. : pondelok 14.00 – 15.00

PhDr. Pavol Šteiner, PhD. : pondelok  9.15 – 10.30

ThDr. PhDr. Ivan Kiko, PhD. : utorok 14.45 – 16.00

---------------------------------------------------------------------------------------------

Profil katedry

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného odboru muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch, predovšetkým výstavách v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre. 

Niekoľko dôvodov, prečo študovať muzeológiu (video)

Ako inšpirácia môže pomôcť aj zoznam našich úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili vo vedeckých, akademických a pamäťových inštitúciách alebo v neziskových organizáciách na poli ochrany pamiatok