Aktuality:

Dôležité oznamy pre tretiakov a piatakov: TU a TU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pokyny pre zápis na štátne skúšky 2017/2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pozrite si propagačné video Filozofickej fakulty. Naša katedra je od času 3:48.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Popri jednoodborovom štúdiu muzeológie ponúkame novnku:

 etno

    Pre viac informácií kliknite na banner

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Profil katedry    

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného odboru muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch, predovšetkým výstavách v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre.

 

Prečo študovať muzeológiu?

Niekoľko dôvodov v našom videu.

Ako inšpirácia môže pomôcť aj zoznam našich úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili vo vedeckých, akademických a pamäťových inštitúciách alebo v neziskových organizáciách na poli ochrany pamiatok

Oznam

Študenti, máte možnosť zúčastniť sa Letnej škole muzeológie v Slovnisku!!! Deadline na podanie prihlášok je 20. apríla. Stiahnite si pokyny aj formulár

Projekt Kelti

Kelti icon