V študijnom programe sú zastúpené kurzy teoretickej muzeológie, historickej muzeológie a aplikovaných vedných odborov. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu zbierok a ich odbornú ochranu, na konzerváciu a reštauráciu muzeálií, tvorbu výstav a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z informatiky, zamerané na obsluhu a spracovanie dát, ako aj kurzy zo sféry prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva.

Etnologická sekcia študijného programu sa zameriava na základy etnológie a folkloristiky, metódy a techniky etnologického a folkloristického výskumu, materiálnu kultúru a tradičné technológie, sociálnu organizáciu a socionormatívnu kultúru, folkloristiku, etnologické a antropologické teórie a aplikovanú etnológiu. Odbor taktiež akcentuje nadobudnutie praktických zručností v rámci odbornej praxe v rôznych inštitúciách zameraných na etnokultúrne tradície, problematiku hmotnej a duchovnej kultúry, kultúrneho dedičstva, aplikáciu poznatkov z etnológie a folkloristiky v rôznych kultúrnych, edukačných a výskumných inštitúciách.

Absolventi dokážu prepájať získané vedomosti zamerané na tradičnú materiálnu, duchovnú, sociálnu a umeleckú ľudovú kultúru s múzejnou praxou. Osvoja si praktické, teoretické a metodické znalosti o muzeáliách, domáce a zahraničné legislatívne normy, týkajúce sa pamäťových inštitúcií. Dokážu prepájať výskumnú a zberateľskú prácu v teréne a jej výsledky premietnuť do prezentácie zbierok a práce s verejnosťou. Okrem teoretických vedomostí získajú aj praktickú zručnosť z vybraných foriem tradičného umenia (etnoorganológia, etnochoreológia, tradičné výtvarné techniky), technické zručnosti s audiovizuálnym spracovaním materiálu, ako aj pedagogické zručnosti potrebné pre ich efektívne využitie v animačných aktivitách a prezentácii muzeálií a vedeckých poznatkov nielen klasickou výstavnou formou, ale aj metódami, zohľadňujúcimi súčasné trendy múzejnej prezentácie, využívajúcimi prostriedky informačných technológií.

Získajú tak teoretické a metodické znalosti, ktoré im umožnia uplatniť sa v regionálnych aj špecializovaných múzeách. Znalosti absolventov sú využiteľné aj vo vedeckovýskumnej práci v oblasti aplikovaných disciplín (regionálna kultúra, regionálne média, odborná správa tvorba a ochrana zbierok, múzejná prezentácia kultúrneho dedičstva, využívanie fondov kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách a i.). Primárnym cieľom vzdelávania je však výchova kvalifikovaných múzejných kurátorov ako po stránke etnografickej, tak po stránke múzejníckej.

 

Študijný plán bakalárskeho štúdia muzeológia etnológia

 

Oznam

Projekt Kelti

Kelti icon

 

 Keltská osada (video)
(panoráma 360°)