Profil absolventa
Všeobecná charakteristika profilu absolventa programu MUZEOLÓGIA

Absolvent programu muzeológia získa praktické, teoretické a metodické znalosti a zručnosti o muzeáliách, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách, galériách a v iných inštitúciách, orientujúcich sa na problematiku kultúrneho dedičstva alebo sú v istej interakcii s využívaním fondov kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách. Osvojí si metodické postupy príbuzných vedeckých disciplín akými sú história, archeológia, etnológia, informatika, domáce a zahraničné legislatívne normy  a tiež  metodiku konzervácie a reštaurácie pamiatok a ich sprístupnenia verejnosti. Povedľa toho sú znalosti absolventa využiteľné aj vo vedeckovýskumnej práci v oblasti aplikovaných disciplín (teoretická muzeológia, odborná správa tvorba a ochrana zbierok, múzejná prezentácia a i.).

 

Rozsah získaných vedomostí absolventa:

-    ochrana hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva
-    legislatíva, terminológia, evidencia, dokumentácia a odborné spracovanie zbierok, informatika
-    dejiny muzeológie a múzejníctva
-    prezentácia zbierok a práca s verejnosťou
-    múzejný manažment a marketing
-    základy príbuzných odborov, predovšetkým histórie, archeológie, etnológie a architektúry
-    správa pamiatok a pamiatkovej starostlivosti
-    náuka o prírode (zoólogia, botanika) so zameraním na  ochranu prírody

 

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa

Absolvent muzeológie dokáže na základe znalosti legislatívy, riadenia a organizácie múzeí a kultúrnych zariadení kvalitne riešiť náročné odborné úlohy v múzeách, kultúrnych inštitúciách a v orgánoch  štátnej správy, má predpoklady  samostatne úspešne zvládnuť náročnú organizačnú a riadiacu prácu. Získa tiež teoretické a metodické znalosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana kultúrnych pamiatok , ochrana životného prostredia) a napokon aj v  masmediálnej sfére. Široký záber študijného programu muzeológie však predovšetkým umožňuje všestranné zaradenia absolventov v historických, kultúrnych a múzejných pracoviskách na riadiacich postoch.
Absolvent získa úplné prvostupňové a druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore muzeológia.

 

Bakalársky študijný program - muzeológia

Magisterský študijný program - muzeológia- muzeológia

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

 

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Katedrová knižnica

knižnica

Náš youtube kanál

youtube logo 2431 1

Nové Zámky pamiatky...

118779531 3781906371836693 303963724715104820 o

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg