Profil absolventa
Všeobecná charakteristika profilu absolventa programu MUZEOLÓGIA

Absolvent programu muzeológia získa praktické, teoretické a metodické znalosti a zručnosti o muzeáliách, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách, galériách a v iných inštitúciách, orientujúcich sa na problematiku kultúrneho dedičstva alebo sú v istej interakcii s využívaním fondov kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách. Osvojí si metodické postupy príbuzných vedeckých disciplín akými sú história, archeológia, etnológia, informatika, domáce a zahraničné legislatívne normy  a tiež  metodiku konzervácie a reštaurácie pamiatok a ich sprístupnenia verejnosti. Povedľa toho sú znalosti absolventa využiteľné aj vo vedeckovýskumnej práci v oblasti aplikovaných disciplín (teoretická muzeológia, odborná správa tvorba a ochrana zbierok, múzejná prezentácia a i.).

 

Rozsah získaných vedomostí absolventa:

-    ochrana hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva
-    legislatíva, terminológia, evidencia, dokumentácia a odborné spracovanie zbierok, informatika
-    dejiny muzeológie a múzejníctva
-    prezentácia zbierok a práca s verejnosťou
-    múzejný manažment a marketing
-    základy príbuzných odborov, predovšetkým histórie, archeológie, etnológie a architektúry
-    správa pamiatok a pamiatkovej starostlivosti
-    náuka o prírode (zoólogia, botanika) so zameraním na  ochranu prírody

 

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa

Absolvent muzeológie dokáže na základe znalosti legislatívy, riadenia a organizácie múzeí a kultúrnych zariadení kvalitne riešiť náročné odborné úlohy v múzeách, kultúrnych inštitúciách a v orgánoch  štátnej správy, má predpoklady  samostatne úspešne zvládnuť náročnú organizačnú a riadiacu prácu. Získa tiež teoretické a metodické znalosti, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana kultúrnych pamiatok , ochrana životného prostredia) a napokon aj v  masmediálnej sfére. Široký záber študijného programu muzeológie však predovšetkým umožňuje všestranné zaradenia absolventov v historických, kultúrnych a múzejných pracoviskách na riadiacich postoch.
Absolvent získa úplné prvostupňové a druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore muzeológia.

 

Bakalársky študijný program - muzeológia

Magisterský študijný program - muzeológia- muzeológia