Názov projektu: Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)                                                                        

Číslo projektu: APVV-18-0196

Riešiteľské obdobie: 1.07.2019 – 30.06.2023

Krátky popis cieľov projektu:

Projekt na ktorom participujú katedry štyroch univerzít v Nitre, Trnave a Zvolene spolu s Archeologickým ústavom SAV má v priebehu piatich rokov prispieť ku komplexnejšiemu skúmaniu a interpretovaniu pohľadu na dielo Mateja Bela z hľadiska filologického, historického, resp. historicko-geografického, etnologického alebo archeologického bádania. Výsledky  interdisciplinárneho štúdia Belovho diela pritom možno efektívne uplatniť pri revitalizácii regionálnych identít na príklade historickej krajiny, historických krajinných štruktúr a etnokultúrnych fenoménov aplikáciou kultúrnej trasy, ktorá by priblížila historické, prírodné a spoločenské fenomény územia na základe poznatkov získaných interpretáciou Belovho diela. Podstatou a zároveň cieľom projektu je slovenský preklad latinského originálu Vedomostí Nitrianskej stolice (lat. COMITATUS NITRIENSIS) a jeho štúdium z hľadiska histórie/historickej geografie, archeológie, etnológie a muzeológie.

Hlavná riešiteľka a spoluriešiteľ projektu z Katedry muzeológie UKF v Nitre: Doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.; Mgr. Daniel Bešina, PhD. 

 

Fotografie z terénnych výskumov

Valaská Belá 

Gápel - Piešťany (Banka) - Radošina - Trakovice


UVCMB

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

Katedrová knižnica

knižnica

Náš youtube kanál

youtube logo 2431 1