Významné ocenenie

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 27. 9. 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018

Medzi ocenenými prácami je aj práca našej čerstvej absolventky Mgr. Márie Takáčovej "Obnova a prezentácia hradu Hričov"

Blahoželáme!


Profil katedry  

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného odboru muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch, predovšetkým výstavách v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre.

 

Prečo študovať muzeológiu?

Niekoľko dôvodov v našom videu.

Ako inšpirácia môže pomôcť aj zoznam našich úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili vo vedeckých, akademických a pamäťových inštitúciách alebo v neziskových organizáciách na poli ochrany pamiatok

Oznam

Projekt Kelti

Kelti icon

 

 Keltská osada (video)
(panoráma 360°)