Katedra  muzeológie ponúka na akademický rok 2019/2020 bakalárske študijné programy:

- Muzeológia

- Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

- Muzeológia - etnológia (medziodborové štúdium)

 

Prečo študovať muzeológiu?

Niekoľko dôvodov v našom videu.

Ako inšpirácia môže pomôcť aj zoznam našich úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili vo vedeckých, akademických a pamäťových inštitúciách alebo v neziskových organizáciách na poli ochrany pamiatok

 


Profil katedry  

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného odboru muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch, predovšetkým výstavách v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre.

 

 

Oznam

Projekt Kelti

Kelti icon

 

 Keltská osada (video)
(panoráma 360°)