UNIVERZITY A KATEDRY:

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta UKF

http://www.muzeologia.sk/ - Katedra muzeológie v Bratislave

https://www.muni.cz/ - Masarykova univerzita v Brne


MÚZEÁ, MUZEOLOGICKÉ INŠTITÚCIE:

www. muzeum.sk

https://www.snm.sk/ - Slovenské národné múzeum

https://www.snm.sk/?muzeologicky-kabinet


 VEDECKÉ INŠTITÚCIE, PAMIATKOVÉ ÚRADY, ARCHÍVY,...:

Archeologický ústav SAV

http://www.history.sav.sk/- Historický ústav SAV

https://uesa.sav.sk/ - Ústav etnológie a sociálnej antropológie

https://www.pamiatky.sk/ - Pamaitkový úrad SR

https://www.npu.cz/cs - Národní památkový ústav CZ

https://www.arcanum.hu/en/

https://hungaricana.hu/en/

https://mapire.eu/en/ - historické mapovania online mapy


 WEBOVÉ PORTÁLY POPULARIZAČNÉHO CHARAKTERU:

Hrad Hričov

www.obnova.sk

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

AIS

ais logo

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg