UNIVERZITY A KATEDRY:

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta UKF

http://www.muzeologia.sk/ - Katedra muzeológie v Bratislave

https://www.muni.cz/ - Masarykova univerzita v Brne


MÚZEÁ, MUZEOLOGICKÉ INŠTITÚCIE:

www. muzeum.sk

https://www.snm.sk/ - Slovenské národné múzeum

https://www.snm.sk/?muzeologicky-kabinet


 VEDECKÉ INŠTITÚCIE, PAMIATKOVÉ ÚRADY, ARCHÍVY,...:

Archeologický ústav SAV

http://www.history.sav.sk/- Historický ústav SAV

https://uesa.sav.sk/ - Ústav etnológie a sociálnej antropológie

https://www.pamiatky.sk/ - Pamaitkový úrad SR

https://www.npu.cz/cs - Národní památkový ústav CZ

https://www.arcanum.hu/en/

https://hungaricana.hu/en/

https://mapire.eu/en/ - historické mapovania online mapy


 WEBOVÉ PORTÁLY POPULARIZAČNÉHO CHARAKTERU:

Hrad Hričov

www.obnova.sk

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch, predovšetkým výstavách v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre.

AIS

ais logo

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg