Okruh výuky:

archeológia stredoveku a novoveku, prehistorické a historické štruktúry v krajine, metodika výskumu krajiny, historická geografia, múzejné výstavníctvo, prezentácia archeologického dedičstva, praktické a teoretické využitie počítačových technológií pri výskume a prezentácií pamiatok


Odborné pôsobenie:

2014 – 2019 výtvarník-dokumentátor - Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Od roku 2019 – odborný asistent na Katedre muzeológie FF UKF

 

Výber z výskumnej činnosti:

2014-2019 participácia na nedeštruktívnych a záchranných deštruktívnych archeologických výskumoch v regióne Gemer-Malohont v pozícií technika výskumu

Problematika zaniknutých prehistorických a historických krajinných štruktúr na juhu stredného Slovenska

Malé stredoveké opevnenia na západnom Slovensku

Metodologické otázky prezentácie nehnuteľných pamiatok zo stredoveku

Šibenice ako súčasť kultúrnej krajiny novoveku

Problematika využitia moderných technológií pri výskume a prezentácií pamiatok

 

Výskumné projekty:

APVV-18-0196 - Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia) spoluriešiteľ projektu 1.07.2019 – 30.06.2023

FPÚ 19-521-01940 – Spoznaj svoje múzeum (spoluriešiteľ projektu 1.5.2019 – 31.12.2019)

ZML-2018/1-945:191006 – Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe (spoluriešiteľ projektu do roku 2019)

 

Výber z publikácií:


Daniel Bešina : Prezentácia zaniknutej stredovekej dediny Baratka = Presentation of the Defunct Medieval Village Baratka, 2017.
In. Studia Historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219, Roč. 21, č. 2 (2017), s. 459-473.

Daniel Bešina : The evolution and formation of small settlements in Europe, with an emphasis on the territory of Slovakia, 2019. - ISBN 978-3-631-80282-3.
In. Variability in Perspectives on Current Issues in Social Sciences : Volume 11 ; editor Daniel Bešina. - 1. ed. - Berlín : Peter Lang, 2019. - ISBN 978-3-631-80282-3, P. 9-36.


Daniel Bešina : Zaniknuté opevnené sídliská v toponymii regiónu Gemer-malohont ; recenzent: Jaroslav Lipowski, Anna Bandlerová, 2017.
In. MMK 2016 : sborník ze 7. ročníka mezinárodní vědecké konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, konané v Hradci Králové 12. - 16. prosince 2016. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 687-696.

Daniel Bešina : Stredoveká dedina Bratka a možnosti jej prezentácie ako významného kultúrno-historického fenoménu s nadregionálnym významom = Bratka medieval village and the possibility of its presentation as a significant cultural and historical phenomenon of supra-regional importance ; recenzent: Hana Ďúranová, František Strejček, 2016.
In. Študentská vedecká konferencia 2016 : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka vedeckého podujatia pre študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia FPV UKF v Nitre konanej 15. mája 2016 ; editori Peter Švec, Tomáš Tóth, Katarína Zverková. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2016. - ISBN 978-80-558-1009-6, S. 245-251.

Ján Tirpák et al : Results of the GPR survey of former Roman churches in Slovakia, 2017.
In. AP 2017 : 12th International Conference of Archaeological Prospection, Bradford 12th - 16th September 2017. - Bradford : Archaeopress, 2017. - ISBN 978-1-78491-677-0, P. 247-248.


Daniel Bešina : Virtuálna prezentácia malých stredovekých opevnení, 2017.
In. Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku : zborník materiálov zo 49. medzinárodnej konferencie Archeológia stredoveku, Zvolen 18. - 22. september 2017 ; ed. Matej Ruttkay. - Nitra : AÚ SAV, 2017. - ISBN 978-80-8196-005-5.

Daniel Bešina : Nedeštruktívny prieskum opevnených polôh v regióne Gemer-Malohont identifikovaných na základe toponymie, 2017.
In. Gemer - Malohont : zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2017. - ISBN 978-80-85134-49-0, Roč. 13. - S. 44-69.

Ján Tirpák, Daniel Bešina : Nové informácie o stredovekej dedine Baratka získané geofyzikálnym prieskumom, 2018.
In. Acta Musei Tekovensis Levice 11 : zborník Tekovského Múzea v Leviciach. - ISBN 978-80-88831-22-8, S. 75-91.

Daniel Bešina : Nedeštruktívny výskum zaniknutej stredovekej fortifikácie Biriň (Birinyvár). IN:Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III., 2019.
In. Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku 2, 3 : zborník príspevkov z 3. ročníka odbornej konferencie, Oravský Hrad 6. december 2018. - Dolný Kubín : Oravské Múzeum, 2019. - ISBN 978-80-89564-27-9, S. 20-28.

Variability in Perspectives on Current Issues in Social Sciences : Volume 11 ; editor Daniel Bešina. - 1. ed. - Berlín : Peter Lang, 2019. - 172 p. - ISBN 978-3-631-80282-3.


Daniel Bešina : Hodnotiaca správa z terénneho výskumu : I. etapa prieskumov lokalít so zaniknutými malými stredovekými opevneniami pre budovanie databázy pre vedecko-popularizačné účely. - 1 vyd. - Nitra : UKF, 2016. - 17 s.

Alexander Botoš, Daniel Bešina : Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu Nižný Skálnik - Maginhrad, okres Rimavská Sobota. - 1. vyd. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2017. - 78 s.

Alexander Botoš, Maxim Mordovin, Daniel Bešina : Slavec - Gombasek - Zaniknutý kláštor pavlínov : Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu. - Rimavská Sobota : Gemersko-Malohotnské múzeum, 2018.

Daniel Bešina, Alexander Botoš : Šibenice v regióne Gemer-Malohont, 2017.