Okruh výuky: správa a bezpečnosť múzejných zbierok, evidencia zbierok, informačné technológie v múzejníctve, dejiny architektúry, základy informatiky, počítačová grafika

Katedrový koordinátor Erazmus

Na Katedre muzeológie, Katedre archeológie a Katedre histórie FF UKF

 
Odborné pôsobenie:

1996-2000 Požitavské múzeum v Nových Zámkoch

2003-2006 odborný asistent na Katedre archeológie a muzeológie FF UKF

Od 2006 odborný asistent na Katedre muzeológie FF UKF

 
Výber z výskumnej činnosti:

1996-2003 Výskum keramického inventáru otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu z lokality Barca I

Povrchové zbery, prieskumy a záchranné výskumy v okresoch juhozápadného Slovenska

Metodologické otázky spracovania keramických nálezov

Problematika evidencie archeologických nálezov v múzejných zbierkach

Vojenskohistorický výskum obdobia rokov 1944/1945 na území Slovenska

 
Výber z publikácií:

Keramický inventár otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu vo svetle nálezov z Barce I. Nitra 2009. ISBN 978-80-8094-535-0

Babylon armád 1. (Boje medzi Ipľom a Hronom, zima 1944-1945 ). Bratislava : Magnet Press, 2018. 160 s. ISBN 978-80-89169-44-3.

Babylon armád 2. (Boje medzi Hronom a Váhom, február-apríl 1945). Bratislava: Magnet Press, 2019, 184 s. ISBN 978-80-89169-65-8.

Gogová, Stanislava - Šteiner, Pavol: Prezentácia materiálnej a duchovnej kultúry Keltov v projekte študentov Katedry muzeológie na FF UKF v Nitre. In: Muzeologia a Kulturne Dedicstvo. - ISSN 1339-2204, Roč. 6, č. 2 (2018), s. 149-162.

Živý - mŕtvy Alexej Dmitrijevič Ponomarjov. In: Studia Historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219, Vol. 21, no. 2 (2017), p. 450-458.

Boje druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku v spomienkach priamych účastníkov, príslušníkov nemeckého Wehrmachtu. Memoárová literatúra ako vojenskohistorický prameň. In: Studia historica Nitriensia. - ISSN 1339-2204, Roč. 23, č. 1 (2019), s. 171-192.

Metodika spracovania keramického inventára z Barce I. In: Acta Nitriensiae Iuvenorum, (2001), s. 63-78.  

Inokultúrne vplyvy na keramike otomanskej kultúry z Barce I.
In: Študijné zvesti AÚ SAV, (2002), s. 149-153.  

Príspevok k chronológii otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu (pohrebisko Streda nad Bodrogom). In: Studia Historica Nitriensia 11, (2003) s. 83-89.  ISBN 80-8050-702-3

Dokumentácia pravekej keramiky v múzeu: perspektíva alebo začarovaný kruh? In: Studia Historica Nitriensia 14 / Nitra : UKF, 2008, S. 313-318.  ISBN 978-80-8094-476-6

Dokumentácia pravekej keramiky v múzeu. In: Múzeum 2/2009, s. 38 – 42. ISSN 0027-5263

Možnosti spracovania veľkých súborov pravekých keramických nálezov. In: Múzeum, Roč. 55, č. 1 (2010), s. 24-27, 52.  ISSN 0027-5263

 Liptovský Svätý Mikuláš - Pyrrhovo víťazstvo 1. čs. armádneho zboru.
In: Moderné dejiny Slovenska I. - Ružomberok : o. z. Historia Nostra, 2010. - ISBN 978-80-970080-0-0, S. 38-56

 
Výskumné a vzdelávacie projekty:

VEGA 1/0547/21. Archeologický prieskum bojísk z 2. svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku (hlavný riešiteľ 1/2021 – 12/2023)
APVV 17-0199. Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939-1945 (spoluriešiteľ 1/2019 - 12/2022)
VEGA 1/0208/17. Z pontských stepi na západ - ku Karpatom a Dunaju (spoluriešiteľ 1/2017-12/2019)
VEGA 1/0437/13 Strategické udalosti slovenského múzejníctva v 20. storočí (spoluriešiteľ 1/2013 – 12/2015)
VEGA 1/0585/13. Keramická produkcia neolitických a eneolitických komunít na strednom Dunaji (spoluriešiteľ 1/2013 – 12/2015)
VEGA 1/1209/04. Prehistorické polykultúrne sídlisko Hajná Nová Ves (spoluriešiteľ projektu, 2004 - 2006)
VEGA 1/ 6121/ 99. Komplexné spracovanie výsledkov systematického výskumu opevnenej osady zo staršej doby bronzovej v Košiciach – Barci (spoluriešiteľ projektu, 1999 - 2001)