4. medzinárodná historicko-geografická konferencia vo virtuálnom prostredí

Dňa 11.11.2020 sa konala 4. medzinárodná historicko-geografická konferencia vo virtuálnom prostredí s názvom Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty. Nosnou témou konferencie bol pohľad na historickogeografické a ďalšie (napr. filologické, etnologické, kultúrnogeografické) aspekty Belových Vedomostí. Prezentované boli tiež príspevky o prácach Belovych spolupracovníkov (napr. S. Mikovíniho), resp. o vzoroch a pendantoch historických topografií v Uhorsku (A. Bonfini, S. Timon) alebo zo zahraničia (B. Balbín, M. Vogt, J. Schaller a i.). Prednášajúci prezentovali aj výsledky svojho bádania mimo hlavnej témy konferencie, t. j. výskum v oblasti historickej geografie s dôrazom na konkrétne problémy, smery (trendy) a perspektívy odboru.

Pracovníci katedry muzeológie participovali na spoločnom príspevku o využití metód 3D vizualizácii pri interpretácii historických krajinných štruktúr a objektov. Príspevok sa venoval aplikácii trojdimenzionálnych vizualizačných metód pri verifikácii a interpretácii priestorových kontextov zaniknutých krajinno-historických prvkov (objektov alebo štruktúr) rekonštruovaných v obnovenej virtuálnej kultúrnej krajine.  Príspevok vznikol ak jeden z výstupov projektu APVV-18-0196. 

 

Text a foto: Mgr. Daniel Bešina, PhD. 

 

konfera03

konfera04

konfera01