Terénny výskum nehnuteľných krajinno-historickým pamiatok novoveku 

V dňoch 15.6. 2020 a 22.6.2020 Katedra muzeológie realizovala v spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave spoločný terénny výskum zaniknutých krajinno-historických objektov. Výskumy mali doložiť výskyt objektov spomínaných v diele Mateja Bela o Nitrianskej stolici. Okrem tohto veľmi cenného historického prameňa sme Belove zmienky porovnávali so starými mapovaniami a inými historickými prameňmi. Takto zhromaždené poznatky sme potom overovali priamo v teréne. Prvý deň sme v teréne lokalizovali objekty súvisiace s banskou ťažbou v okolí obce Čavoj a Gápel. Ďalší deň sme podnikli cestu do Piešťan-Banky, kde sme sa v teréne snažili overiť existenciu a stav odkryvov pestrých kaolinických ílov využívaných ako farbivo. Následne bolo naším cieľom významná archeologická lokalita Čertova pec pri Radošine, ktorú spomína aj sám Matej Bel vo svojich notíciách. Pri meste Hlohovec sa podarilo identifikovať aj významnú cestnú komunikáciu, tzv. "cisársku cestu". prechádzajúcu cez niekdajšiu nivu Dudváhu. Všetky objekty v krajine boli zdokumentované a materiál bude slúžiť ako podklad pri tvorbe prezentácie in situ alebo vo virtuálnom priestore.  

Výskumy boli realizované za účelom plnenia projektu č. APVV-18-0196 Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia).       

Text a foto: Mgr. Daniel Bešina, PhD. 

 

 MG 7774  MG 7785

 MG 7792  MG 7794

 MG 7863  MG 7870

 MG 7891               MG 7913

 MG 6691  MG 6672

 MG 7921