Spolupráca Katedry muzeológie a Združenia priateľov Hričovského hradu úspešne odštartovala (17. 9. 2014)

Združenie priateľov Hričovského hradu v spolupráci s  Katedrou muzeológie FF UKF v Nitre napísali počas leta 2014 prvú kapitolu vzájomnej spolupráce, v rámci ktorej mohli študenti odboru muzeológie absolvovať svoju povinnú prax. Zúčastnili sa jej traja študenti (J. Bajusová, M. Herdová a J. Mihálik) a prebehla od 25.8. do 30.8. na hrade Hričov. Prax pozostávala z účasti na archeologickom výskume, ktorý sa konal v dvoch objektoch hradu a to v strednom paláci a v objekte rožnej veže. Študenti získali prehľad a skúsenosti z archeologického výskumu v špecifických podmienkach hradnej zrúcaniny, čo mu predchádza a ako prebieha jeho samotná realizácia. Mali možnosť vyskúšať si aj ťažkú manuálnu prácu s náradím ako
krompáč a lopata, boli oboznámení so samotnou históriou Hričovského hradu, jeho jednotlivými vývojovými fázami aţ po jeho zánik, s činnosťou
OZ Združenia priateľov Hričovského hradu, jeho budúcimi plánmi na záchrane hradnej zrúcaniny a samotnou problematikou záchrany hradných zrúcanín.
Študenti okrem archeologického výskumu získali poznatky o špecifických metódach obnovy stredovekých stavebných pamiatok ako je napr. hasenie vápna, výroba vápennej malty, stavba lešenia a výškové práce. Na záver praxe sa študenti zúčastnili exkurzie po pamiatkach žilinského regiónu (Strečno, Starý hrad).
Podmienky, za ktorých prax prebehla, dokumentuje aj čiastočný kolaps muriva zadného paláca v noci z 28. na 29. 8. Našťastie sa nočný incident zaobišiel bez zranení, pritiahol však pochopiteľnú pozornosť médií, vďaka čomu snáď v rámci hesla, že všetko zlé je na niečo dobré, vyvolá odozvu v podobe opatrení zodpovedných orgánov v oblasti pamiatkovej starostlivosti.
Veríme, že na úspešný štart spolupráce katedry a občianskeho združenia nadviažeme aj budúce leto.

 

Z "palubného denníka":

25.8. prebehlo na hrade stretnutie s archeológom a prekonzultovala sa celá situácia. Nafotil sa stav v objektoch pred výskumom, prehodnotil sa rozsah a hĺbka samotných výkopov, prebehlo zameranie, označenie objektov a umiestnenie prvých sond. V objekte rožnej veže sa začalo s výkopom sondy, kde sa vytváral profil v tvare L. Tento objekt bol označený ako sonda 1. Priestor stredného paláca bol označený ako sonda 2 a začalo s výkopom priečneho rezu popri palácovej priečke. Počas tohto dňa sa na hrade pracovalo sedem hodín.

26.8. sa pre zlé počasie nemohlo pokračovať v kopaní na hrade. Študenti sa zúčastnili výstupu na hrad, v rámci ktorého boli oboznámení s faunou a flórou Súľovskej vrchoviny. V altánku pri hrade prebehlo čistenie, fotenie a triedenie nálezov. Pracovalo sa štyri hodiny.

27.8. prebehlo stretnutie s archeológom. Vykonala sa dokumentácia aktuálneho stavu a dohodol sa ďalší postup prác. Pokračovalo sa v prehlbovaní sond, no kvôli nepriaznivému počasiu boli kopáčske práce v tento deň ukončené a pokračovalo sa v čistení a balení črepového materiálu. Počas tohto dňa sa pracovalo päť hodín.

28.8. sa v priestoroch rožnej veže pokračovalo v kopaní a prehlbovaní sondy. Úroveň suťového závalu sa okolo kontrolného bloku značne znížila a našlo sa množstvo kosteného a črepového materiálu, ako aj častí krbových kachlíc. V priestore stredného paláca sa pokračovalo v prehlbovaní sondy na požadovanú úroveň a taktiež sa začalo s kopaním novej pozdĺžnej sondy umiestnenej pred vstupom do tohto paláca. V tejto časti sa našlo taktiež množstvo črepového materiálu ako aj minca. Počas tohto dňa sme na hrade pracovali osem hodín.

29.8. nás na hrade nepríjemne prekvapilo zrútenie múru zadného paláca. Niekedy v noci zo štvrtku na piatok sa zrútil celý blok muriva v rozsahu dvoch podlaží a zasypal kompletne celý priestor stredného paláca, ako aj doposiaľ vykopané sondy. Po prekonzultovaní s archeológom bol výskum v tejto časti ukončený a začalo sa kopaním novej sondy pod objektom rožnej veže, kde bude v budúcnosti postavený sklad na náradie. Sonda bola označená ako číslo 3. Našlo sa tu množstvo úlomkov z kachlíc ako aj časti okenných vitráží. Taktiež sme pokračovali v odstraňovaní suťového závalu cisterny v
predhradí. V objekte rožnej veže sa naďalej pokračovalo v odstraňovaní suťového závalu a prehlbovaní sondy až na maltovanú podlahu objektu. Počas tohto dňa sa začalo v odstraňovaní zrútených kameňov v priestore stredného paláca a taktiež sa čistil a triedil črepový materiál. V tento dňa sa na hrade pracovalo 8 hodín.

Posledný šiesty deň 30.8. sa uskutočnila exkurzia po pamiatkach v okolí Žiliny. Na hrade Hričov sme sa zúčastnili natáčania reportáže o zrútení steny Zadného paláca. Následne sme navštívili múzeum na hrade Strečno. Súčasťou výstavy bola archeologická expozícia, hradná kaplnka a stredoveká dedina pod hradom. Na hrade Strečno mohli študenti vidieť nevhodný príklad konzervácie hradných zrúcanín pomocou cementovej malty. Z hradu Strečno sme navštívili neďaleký Starý hrad, kde mohli študenti vidieť rôzne fázy zániku hradnej zrúcaniny a nevhodný vplyv náletovej vegetácie na hradné murivo.

 

Linky:
TV noviny
Regionálne médiá
Regionálna TV

 

Fotogaléria:

kopjozo krompacujenalezcrepynivasalamander