Naši študenti na medzinárodnej konferencii Múzeum a zmena V. v Prahe 22.-24. 11. 2016

 V dňoch 22. – 24. 11. 2016 sa v priestoroch Národného archívu v Prahe konala v poradí už V. medzinárodná konferencia Muzeum a změna V / The Museum and Change V. , ktorú pripravila Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., v spolupráci s ďalšími subjektami. Konferencia sa konala pod záštitou ministra kultúry Českej republiky Daniela Hermana. Záštitu konferencii poskytla tiež Česká komise pro UNESCO.

Ústrednou témou stretnutia bola problematika vplyvu demografických zmien na spoločenskú úlohu múzeí, a to vo všetkých oblastiach a aspektoch múzejnej práce. Cieľom stretnutia bola  možnosť konfrontovať názory na fungovanie múzejnej komunity, predstavenie nových  trendov vývoja múzejníctva v Európe i mimo nej, ako aj  medzinárodná diskusia týkajúca sa ďalšieho rozvoja a smerovania múzeí,  či vzájomná inšpirácia.

 Súčasťou konferencie bola aj študentská sekcia, na ktorej sa okrem študentov zo slovenských a českých univerzít aktívne zúčastnili aj študenti V. ročníka Katedry muzeológie FF UKF v Nitre: Bc. Zuzana Cibuľová s referátom na tému: Prezentácia archeológie v teréne v projektoch blízkej budúcnosti na Slovensku a Bc. Viliam Mezey s témou: Repliky na pôde múzeí. Naši študenti sa zároveň  aktívne zapojili do prípravy a organizačného  zabezpečenia celej akcie. Ich priama účasť prehĺbila ich vedomosti a rozšírila obzor v odbore muzeológia. Snahou organizátorov konferencie je vytvoriť tradíciu študentskej sekcie a pravidelne ich zapájať do diania a múzejnej problematiky.

Text: S. Gogová
Foto: Z. Cibuľová

Fotogaléria

muz a zmena P1080125 P1080080