Výstava "Mesto pod mestom" (5. 10. - 21. 10. 2011)

Tvorcovia sa v tejto výstave zamerali na dejiny Nitry a na nadchnutie žiakov k historickému povedomiu o svojom meste. Pre dosiahnutie edukačných ambícií bolo pouţité pojmové mapovanie a princíp mentálnych kotiev. Študenti prezentovali vývoj a osídlenie mesta od najstarších čias po súčasnosť. Podľa návrhu mali byť využité moderné prezentačné metódy, ktoré mali vyvolaním záţitku stimulovať pozornosť návštevníkov. Prvotným prameňom pre výstavu boli archeologické výskumy na území mesta, realizátori pre výstavu vybrali tieto lokality: Klokočina – Čermáň, Podzoborie, Centrum, Chrenová, Podhradie a Nitriansky hrad. Nitrianske lokality boli predstavené pomocou časovej osi, ktorá pomáhala pri orientácii v jednotlivých historických obdobiach. Lokality boli interpretované nasledovne:
1. V lokalite Klokočina – Čermáň bol rekonštruovaný hrob z doby bronzovej, pozornosť sa sústredila hlavne na sekvenčné osídľovanie oblasti.
2. Podzoborie predstavovalo keltské osídlenie lokality Šindolka. Autori ho prezentovali pomocou makety keltskej osady, ktorá obsahovala obydlie
a poľnohospodárstvo.
3. V centre prebehlo viacero významných archeologických výskumov. Realizátori pomocou sklárskej dielne priblížili priestor dnešnej mestskej tržnice.
4. Pri mestskej časti Chrenová tvorcovia predpokladali, že verejnosť nemá poznatky o oblasti kde stoja obchodné domy Max, Baumax. Návštevníci sa dozvedeli, že na týchto miestach archeologické nálezy svedčia o prítomnosti germánskych Kvádov.
5. Územie podhradia bolo hospodárskym centrom starej Nitry. Tvorcovia znázornili existenciu remeselníkov na Mostnej ulici v novoveku pomocou tehliarskej a kachliarskejdielne.
6. Hradu je všeobecne venovaná pozornosť najmä v oblasti politicko-strategického významu. Preto si realizačný tím vytýčil cieľ priblížiť kontinuitu osídlenia hradného kopca už od najstarších čias.

Na výstave boli používané uľahčovacie prezentačné metódy ako napríklad metóda dotykového vnímania. Pre udržanie pozornosti boli používané repliky artefaktov, s ktorými mohli návštevníci manipulovať. Expedienti vo výstave pouţili aj informačné a komunikačné technológie. Doplnkové
informácie boli prezentované formou powerpointovej prezentácie. Sprievodným podujatím bola Živá história – spoznaj svoje mesto, ktorej sa zúčastnili skupiny žiakov nitrianskych škôl. Využitá bola „hands-on“ metóda. Na overenie edukačného programu boli použité pracovné listy, na základe ktorých sa určovala úspešnosť programu. Počas trvania výstavu navštívilo 1526 ţiakov a študentov.

(text B. Ščigulinská)

mesto1mesto2mesto3