Výstava "Bojovníci stepí - cesta luku" (13. 10. – 28. 10. 2006)

V roku 2006 si študenti vybrali tému sťahovania národov. Autori ju spočiatku pokladali za obšírnu, preto chceli spracovať iba Hunov. Nakoniec sa im však podarilo tému spracovať v širšom meradle. Na začiatku cesty sa návštevník ocitol v jurte – obydlí nomádov, kde sa oboznámil s jej podstatou, výstavbou, ale i životom nomádov, ich stravovaním, odievaním, zvykmi a obyčajmi. Návštevníci vo svojom putovaní nasledovali k plastickej mape, ktorá zobrazovala postupnosť sťahovania národov, ako i predstavenie jednotlivých kmeňov: Avarov, Hunov a Skýtov. Následne sa recipienti presúvali k hrobu nomáda, kde sa stali účastníkmi pohrebného rituálu, v rámci ktorého bolo poukázané na predmety, s ktorými bol bojovník pochovávaný. Návštevník sa následne ocitol v archeologickej miestnosti, kde sa v rámci interaktivity mohli zahrať na archeológov. Lektor im ponúkol pripravený priestor na kopanie – hlinu, v ktorej sa nachádzali časti nádoby, ktoré neskôr využili v reštaurátorskej dielni. Posledná miestnosť umožnila pohľad na predmet - keramiku, ktorého cestu nepriamo sledovali počas celej prehliadky nainštalovaná vo vitrínach v podobe originálov. S technickou realizáciou tretiakom pomáhali aj študenti z vyšších ročníkov. Výstavou bola predstavená originálna jurta z Mongolska, ktorú si študenti zapožičali z Kolárova. Pomocou dataprojektoru boli v časti archeológie návštevníkom predstavené archeologické odbory, kde ukázali aj archeologické práce v teréne. Z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied mali realizátori zapožičanú kostru, ktorú bežne poskytujú študentom archeológie ako učebnú pomôcku. Detskí návštevníci od nej nevedeli odtrhnúť zrak. Výklad bol realizovaný najmä prostredníctvom dialógu. Spojovacím motívom sa stal námet putovania predmetu, ktorý návštevníci sledovali v rámci jednotlivých sekcií, od začiatku prehliadky po koniec. V rámci overenia vyslaných informácií a ich akceptovania zo strany návštevníkov študenti vytvorili hru, kde sa zamerali na zrekapitulovanie cesty nádoby, ktorá ich sprevádzala ich putovaním. Návštevník teda mohol prostredníctvom magnetiek zrekonštruovať cestu nádoby od jej pouţívania v jurte až po moment kedy sa
ocitla v múzeu.

(text B. Ščigulinská)