Výstava "Inkovia - deti Slnka" (10. 10. - 23. 3. 2006)

Autormi výstavy Inkovia – deti slnka, ktorá sa uskutočnila v roku 2006 boli študenti piateho ročníka muzeológie. Expedienti si za cieľ výstavy určili priblíženie základných vecí zo života a kultúry Inkov, ako jednej z najvyspelejších amerických civilizácií prvej polovice druhého tisícročia nášho letopočtu. Realizátori plánovali tému prezentovať čo najširšie, čo bolo problémom z dôvodu vysokej kvantity informácií. Preto sa rozhodli pokračovať formou mentálneho mapovania. Mentálne mapovanie predstavuje vyjadrenie všetkých pojmov súvisiacich s témou, z ktorých sa potom selektujú tie najdôleţitejšie. Neskoršou diskusiou autori zredukovali projekt na technológie remesiel, poľnohospodárstvo, architektúru a kult Slnka. Každá z týchto tém rovnako zahŕňa mnoţstvo informácií, preto sa opäť pokračovalo metódou mentálneho mapovania. Výstava bola opäť tvorená hlavne pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Stala sa príleţitosťou získať nové informácie o civilizácii, ktorá sa nachádzala na dnešnom území Peru a vytvorila hodnoty patriace do klenotnice kultúrneho bohatstva ľudských dejín. Organizátori stvárnili výstavu ako inscenovaný príbeh o rodine starých Inkov, ktorí sa spoločne podieľajú na obrábaní pôdy, tradičných remeslách ako je výroba keramiky, látok, každodenných potrieb, ale aj šperkov a tajomných predmetov vyuţívaných pri tradičných obradoch a slávnostiach. Priebeh prehliadky dopĺňal filmový dokument predstavujúci exotickú prírodu a pamiatky ríše Inkov. V úvodnej časti autori predstavili pôvod Inkov legendou o vzniku ríše Inkov. Návštevníci pokračovali k inkskému domu kde sa dozvedeli, ako dom Inkov vyzeral, akým spôsobom si svoje domy stavali, a rovnako zistili čo všetko tvorilo výbavu domu. V ďalšej časti sa autori venovali hospodárstvu, kde popisovali visuté terasy. Návštevníkovi bol zdôraznený ich význam, a vysvetlené pestovanie plodín od najnižšieho stupňa terasy po najvyšší. Ďalšie stanovisko predkladalo informácie o spracovávaní drahých kovov Inkami, kde predstavili aj výrobky s typickými ornamentmi. Putovanie návštevníkov viedlo k hrnčiarstvu, zoznámili sa s najbežnejšou inkskou keramikou a jej výrobou a výzdobou. Priebeh výstavy bol ukončený informáciami o kulte Slnka a oslavách sviatku Slnka, ktorý bol v ríši Inkov významnou udalosťou

(text B. Ščigulinská)