Okruh výuky:

stredoveká archeológia, muzeálie stredoveku, dejiny praveku, teoretická muzeológia, múzejná legislatíva, štruktúra múzejnej siete, genéza a vývoj pamiatkového fondu, múzejná a pamiatková prezentácia, múzea v prírode, cestovný ruch, ochrana pamiatok a prírody

 
Odborné pôsobenie:

2001-2006 odborná asistentka na Katedre archeológie a muzeológie FF UKF

od 2006 odborná asistentka na Katedre muzeológie FF UKF

od 2018 vedúca Katedry muzeológie FF UKF

  

Členstvo v komisiách a redakčných radách doma a v zahraničí:

Členka redakčnej rady vedeckého časopisu Studia historica Nitriensia;

Členka-tajomník doktorandskej odborovej komisie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študijný odbor 2.1.25. archeológia;

Členka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Slovenskej Akadémie vied

 

Výber z výskumnej činnosti:

Prezentácia archeologických pamiatok in situ, in fondo

Život a spiritualita stredovekého človeka Tríbečského podhoria

 

Výskumné projekty:

Projekt v rámci štátneho programu výskumu a vývoja „ Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov“(medzirezortný program 028).

2003 SP 51/028 09 00/028 09 02

Názov projektu :Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia).

Riešiteľská pozícia: Vedúci projektu za UKF

Doba riešenia:2003-2005

 

VEGA 1/1209/04

Názov projektu: Prehistorické polykultúrne sídlisko Hajná Nová Ves

Riešiteľská pozícia: Spoluriešiteľ                 

Doba riešenia: 2004-2006

 

VEGA 2/6121/62

Názov projektu: Dedina a každodenný život na vidieku v stredoveku

Riešiteľská pozícia: Zástupca vedúceho projektu za UKF

Doba riešenia: 2006-2008

 

VEGA 1/0164/12

Názov projektu: Verifikácia archeologických predikatívnych modelov nedeštruktívnymi metódami .

Riešiteľská pozícia: Zástupca vedúceho projektu za FF UKF

Doba riešenia: 2012-2014

 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, Investiční priorita: IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427

Názov projektu: Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Riešiteľská pozícia:: Odborný pracovník pre tvorbu cudzojazyčných študijných opôr (FF): Archeologie v muzeu, Archeologická památková péče.

Doba riešenia: 1.6. 2018 - 28.2. 2019

 

VEGA 1/0208/17

Názov projektu: Z pontských stepí na západ - ku Karpatom a Dunaju

Riešiteľská pozícia: Spoluriešiteľ

Doba riešenia: 2017-2019

 

APVV-18-0196

Názov projektu: Vedomosti Nitrianskej stolice M.Bela (interpretácia a aplikácia)Riešiteľská pozícia: Zodpovedný riešiteľ za UKF

Doba riešenia: 2019 - 2023

 

Výstavné a vzdelávacie projekty

 • Výstava III. ročníka odboru muzeológia FF UKF Nitra: „Putovanie do praveku – poďte s rodom Havrana, Medveďa a Hada do osady prvých roľníkov.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 10. 10. - 24. 10. 2003. Kurátor výstavy

 

 • Výstava III. ročníka odboru muzeológia FF UKF Nitra „Egypt – dar Nílu.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 7. 10. - 27. 10. 2004.  Kurátor výstavy

 

 • Výstava III. ročníka odboru muzeológia FF UKF Nitra: „Rím – hlava sveta.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 7. 10. - 27. 10. 2005. Kurátor výstavy

 

 • Výstava III. ročníka Katedry muzeológie FF UKF Nitra:„Bojovníci stepí – cesta luku.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 13.10. – 28.10. 2006 Kurátor výstavy

 

 • Výstava III. ročníka Katedry muzeológie FF UKF Nitra:„Fotografia – pamäť ľudstva.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 7.11 – 24.11.2007 Kurátor výstavy

 

 • Múzejná expozícia:„Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti.“ Obecné múzeum Nitrianska Blatnica. Otvorenie – 7.7.2007. Spoluautorka scénára expozície v spolupráci s prof. PhDr. A Ruttkayom, CSc., AÚ SAV Nitra

 

 • Odborný spolugarant a realizátor náučno – informačného systému „Zoborský kláštor“ otvorenie 2015

 

 • Výstava III. Ročníka Katedry muzeológie FF UKF Nitra. Podivuhodný keltský ľud. Galéria Mlyny, Nitra 10.10. – 16.10. 2016 Kurátor výstavy

 

 • Odborný garant: Stanislava Gogová: audiovizuálna edukačná pomôcka k Výstave Podivuhodný keltský ľud. (2017) ISBN 978-80-558-1250-2

 

 • Odborný garanti: Stanislava Gogová, Pavol Steiner: DVD krátkeho dokumentárneho filmu „ Príbeh neandertálskeho človeka“ projekt študentov III ročníka Katedry muzeológie (2018) ISBN 978-80-558-1335-6

 

 • Informačný systém Zoborský kláštor Nitra, text a podklady spolupráca Katedry muzeológie pod vedením Doc. PhDr. S. Gogovej, PhD.

 

 • popularizácia odboru - pravidelné workshopy na ZŠ a MŠ Kráľa Svätopluka, Šintava

 

 • Otvorenie expozície krypty Antona Welsa v barokovom kostole sv. Mikuláša v Kovarciach (okr. Topoľčany). 15.9. 2019. Spolupracovala Katedra muzeológie FF UKF v Nitre pod vedením Doc. PhDr. S. Gogovej, PhD.


Výber z publikácií:

GOGOVÁ, Stanislava: Pohrebný rítus, niektoré funkcie a význam mince na kostolnom cintoríne z 11.-15.storočia v Krásne, okr. Partizánske.  In: Studia  Historica Nitriensia X/2002, FF UKF Nitra 2002, s. 43-59. ISBN 80-8050-504-7

GOGOVÁ, Stanislava: The funeral rites at the churchyard from the 11.-15. century in  Krásno in district of Partizánske in kontext of burials of the Slovakia. Annales Universitatis Apulensis, Series Historica 8, 2004, s. 13-17. ISSN 1453-9314. Zborník z konferencie :Session of scientific comminication, „1. december 1918“ University of Alba Iulia, Alba Iulia – Rumunsko 28.-29.5. 2004.

GOGOVÁ, Stanislava – Borzová, Zuzana: Archeológia ako súčasť špeciálneho, historického, muzeologického a všeobecného vzdelávania na FF UKF v Nitre. Zborník z konferencie: „Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi“ – Hanušovce nad Topľou 5.-6.5. 2005.s. 251-258, ISBN 80 – 969359 – 8 – 4.

GOGOVÁ, Stanislava (zost.) : Sprievodca. Sádok – Cibajky – Šiance. Sieť náučných lokalít v severozápadnej časti pohoria Tríbeč. Nitra 2008. ISBN 978-80-89315-03-1

GOGOVÁ, Stanislava – Bartík Martin: Krásno (Krásno, kostolný cintorín, spracovanie dokumentácie v prostredí GIS). Gis v archeológii (zborník abstraktov), Bratislava 2009. ISBN 978-80-227-3028-6.

GOGOVÁ, Stanislava: Archeológia a múzejná prezentácia. Nitra 2011. 170s. ISBN 978-80-8094-850-4.

GOGOVÁ, Stanislava: Kostolný cintorín v Krásne : Tribečské spoločenstvo vo vrcholnom stredoveku ; recenzent: Alexander Ruttkay, Jozef Vladár. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. - 128 s. - ISBN 978-80-7435-274-4.

GOGOVÁ, Stanislava, Wiedermann Egon: Vladárova dlhá cesta = Hommage á Jozef Vladár. - 1. vyd. - Bratislava : SAV, 2014. - 84 s. - ISBN 978-80-558-0487-3.

GOGOVÁ, Stanislava: Kultúrne a prírodné dedičstvo. Ochrana a legislatíva v minulosti a v súčasnosti. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2014.cd - ISBN 978-80-558-0547-4.

GOGOVÁ, Stanislava, Wiedermann Egon: Dejiny prezentácie archeológie v Európe a na Slovensku, 2012. In. Acta Historica Neosoliensia. - ISSN 1336-9148, Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 359-371.

GOGOVÁ, Stanislava: Pohreby detí v nádobách na kostolnom cintoríne v Krásne v historickom kontexte., 2013.In. Kontexty kultúry a turizmu. - ISSN 1337-7760, Roč. 6, č. 2 (2013), s. 24-26.

GOGOVÁ, Stanislava: Stredoveký šperk na kostolnom cintoríne v Krásne, 2013. In. Gemologický spravodajca. - ISSN 1338-5275, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 5-29.

GOGOVÁ, Stanislava: Štatistická analýza inventára vybraného súboru hrobov zo stredovekého cintorína v Krásne, 2014. In. Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420, Roč. 10, č. 2 (2014), s. 36-39.

GOGOVÁ, Stanislava, Tirpák Ján: Výskum základov stredovekého kostola a cintorína v Krásne nedeštruktívnymi metódami, 2014.In. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV Nitra. - ISSN 0560-2793, Roč. 55, č. 2 (2014), s. 131-139.

 Wiedermann Egon, Březinová Gertrúda, GOGOVÁ, Stanislava: Bronzový šperk z doby sťahovania národov na protourbánnom sídle Topoľčany ; recenzent: Alexander Ruttkay, Jozef Vladár, 2015. In. Topoľčany Hrad : protourbánne sídlo ; zostavil Egon Wiedermann. - 1. vyd. - Bratislava : SAV, 2015. - ISBN 978-80-89315-89-5, S. 95-97.

GOGOVÁ, Stanislava, Wiedermann Egon, Žáčik Mário : Kostolný cintorín v Krásne - historicko-archeologické bádanie má nový impulz, 2016. In. Študijné zvesti. - ISSN 0560-2793, Roč. 60, č. 10 (2016), s. 193-195.

GOGOVÁ, Stanislava: In fondo and in situ archaeology presentation in Slovakia, 2016.
In. European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 2 (2016), p. 245-252.

GOGOVÁ, Stanislava - Šteiner, Pavol: Presentation of the Material and Spiritual Culture of the Celts - Student Project at the Department of Museology, FA CPU in Nitra / Prezentácia materiálnej a duchovnej kultúry Keltov v projekte študentov Katedry muzeológie na FF UKF v Nitre. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-2204, Roč. 6, č. 2 (2018), s. 149-162.