Okruh výuky:

stredoveká archeológia, muzeálie stredoveku, dejiny praveku, teoretická muzeológia, múzejná legislatíva, štruktúra múzejnej siete, genéza a vývoj pamiatkového fondu, múzejná a pamiatková prezentácia, múzea v prírode, cestovný ruch, ochrana pamiatok a prírody

 
Odborné pôsobenie:

2001-2006 odborná asistentka na Katedre archeológie a muzeológie FF UKF

od 2006 odborná asistentka na Katedre muzeológie FF UKF

od 2018 vedúca Katedry muzeológie FF UKF

  

Členstvo v komisiách a redakčných radách doma a v zahraničí:

Členka redakčnej rady vedeckého časopisu Studia historica Nitriensia;

Členka-tajomník doktorandskej odborovej komisie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študijný odbor 2.1.25. archeológia;

Členka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Slovenskej Akadémie vied

 

Výber z výskumnej činnosti:

Prezentácia archeologických pamiatok in situ, in fondo

Život a spiritualita stredovekého človeka Tríbečského podhoria

 

Výskumné projekty:

Projekt v rámci štátneho programu výskumu a vývoja „ Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov“(medzirezortný program 028).

2003 SP 51/028 09 00/028 09 02

Názov projektu :Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia).

Riešiteľská pozícia: Vedúci projektu za UKF

Doba riešenia:2003-2005

 

VEGA 1/1209/04

Názov projektu: Prehistorické polykultúrne sídlisko Hajná Nová Ves

Riešiteľská pozícia: Spoluriešiteľ                 

Doba riešenia: 2004-2006

 

VEGA 2/6121/62

Názov projektu: Dedina a každodenný život na vidieku v stredoveku

Riešiteľská pozícia: Zástupca vedúceho projektu za UKF

Doba riešenia: 2006-2008

 

VEGA 1/0164/12

Názov projektu: Verifikácia archeologických predikatívnych modelov nedeštruktívnymi metódami .

Riešiteľská pozícia: Zástupca vedúceho projektu za FF UKF

Doba riešenia: 2012-2014

 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, Investiční priorita: IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427

Názov projektu: Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Riešiteľská pozícia:: Odborný pracovník pre tvorbu cudzojazyčných študijných opôr (FF): Archeologie v muzeu, Archeologická památková péče.

Doba riešenia: 1.6. 2018 - 28.2. 2019

 

VEGA 1/0208/17

Názov projektu: Z pontských stepí na západ - ku Karpatom a Dunaju

Riešiteľská pozícia: Spoluriešiteľ

Doba riešenia: 2017-2019

 

APVV-18-0196

Názov projektu: Vedomosti Nitrianskej stolice M.Bela (interpretácia a aplikácia)Riešiteľská pozícia: Zodpovedný riešiteľ za UKF

Doba riešenia: 2019 - 2023

 

Výstavné a vzdelávacie projekty

 • Výstava III. ročníka odboru muzeológia FF UKF Nitra: „Putovanie do praveku – poďte s rodom Havrana, Medveďa a Hada do osady prvých roľníkov.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 10. 10. - 24. 10. 2003. Kurátor výstavy

 

 • Výstava III. ročníka odboru muzeológia FF UKF Nitra „Egypt – dar Nílu.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 7. 10. - 27. 10. 2004.  Kurátor výstavy

 

 • Výstava III. ročníka odboru muzeológia FF UKF Nitra: „Rím – hlava sveta.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 7. 10. - 27. 10. 2005. Kurátor výstavy

 

 • Výstava III. ročníka Katedry muzeológie FF UKF Nitra:„Bojovníci stepí – cesta luku.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 13.10. – 28.10. 2006 Kurátor výstavy

 

 • Výstava III. ročníka Katedry muzeológie FF UKF Nitra:„Fotografia – pamäť ľudstva.“ Ponitrianske múzeum Nitra, 7.11 – 24.11.2007 Kurátor výstavy

 

 • Múzejná expozícia:„Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti.“ Obecné múzeum Nitrianska Blatnica. Otvorenie – 7.7.2007. Spoluautorka scénára expozície v spolupráci s prof. PhDr. A Ruttkayom, CSc., AÚ SAV Nitra

 

 • Odborný spolugarant a realizátor náučno – informačného systému „Zoborský kláštor“ otvorenie 2015

 

 • Výstava III. Ročníka Katedry muzeológie FF UKF Nitra. Podivuhodný keltský ľud. Galéria Mlyny, Nitra 10.10. – 16.10. 2016 Kurátor výstavy

 

 • Odborný garant: Stanislava Gogová: audiovizuálna edukačná pomôcka k Výstave Podivuhodný keltský ľud. (2017) ISBN 978-80-558-1250-2

 

 • Odborný garanti: Stanislava Gogová, Pavol Steiner: DVD krátkeho dokumentárneho filmu „ Príbeh neandertálskeho človeka“ projekt študentov III ročníka Katedry muzeológie (2018) ISBN 978-80-558-1335-6

 

 • Informačný systém Zoborský kláštor Nitra, text a podklady spolupráca Katedry muzeológie pod vedením Doc. PhDr. S. Gogovej, PhD.

 

 • popularizácia odboru - pravidelné workshopy na ZŠ a MŠ Kráľa Svätopluka, Šintava

 

 • Otvorenie expozície krypty Antona Welsa v barokovom kostole sv. Mikuláša v Kovarciach (okr. Topoľčany). 15.9. 2019. Spolupracovala Katedra muzeológie FF UKF v Nitre pod vedením Doc. PhDr. S. Gogovej, PhD.


Výber z publikácií:

GOGOVÁ, Stanislava: Pohrebný rítus, niektoré funkcie a význam mince na kostolnom cintoríne z 11.-15.storočia v Krásne, okr. Partizánske.  In: Studia  Historica Nitriensia X/2002, FF UKF Nitra 2002, s. 43-59. ISBN 80-8050-504-7

GOGOVÁ, Stanislava: The funeral rites at the churchyard from the 11.-15. century in  Krásno in district of Partizánske in kontext of burials of the Slovakia. Annales Universitatis Apulensis, Series Historica 8, 2004, s. 13-17. ISSN 1453-9314. Zborník z konferencie :Session of scientific comminication, „1. december 1918“ University of Alba Iulia, Alba Iulia – Rumunsko 28.-29.5. 2004.

GOGOVÁ, Stanislava – Borzová, Zuzana: Archeológia ako súčasť špeciálneho, historického, muzeologického a všeobecného vzdelávania na FF UKF v Nitre. Zborník z konferencie: „Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi“ – Hanušovce nad Topľou 5.-6.5. 2005.s. 251-258, ISBN 80 – 969359 – 8 – 4.

GOGOVÁ, Stanislava (zost.) : Sprievodca. Sádok – Cibajky – Šiance. Sieť náučných lokalít v severozápadnej časti pohoria Tríbeč. Nitra 2008. ISBN 978-80-89315-03-1

GOGOVÁ, Stanislava – Bartík Martin: Krásno (Krásno, kostolný cintorín, spracovanie dokumentácie v prostredí GIS). Gis v archeológii (zborník abstraktov), Bratislava 2009. ISBN 978-80-227-3028-6.

GOGOVÁ, Stanislava: Archeológia a múzejná prezentácia. Nitra 2011. 170s. ISBN 978-80-8094-850-4.

GOGOVÁ, Stanislava: Kostolný cintorín v Krásne : Tribečské spoločenstvo vo vrcholnom stredoveku ; recenzent: Alexander Ruttkay, Jozef Vladár. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. - 128 s. - ISBN 978-80-7435-274-4.

GOGOVÁ, Stanislava, Wiedermann Egon: Vladárova dlhá cesta = Hommage á Jozef Vladár. - 1. vyd. - Bratislava : SAV, 2014. - 84 s. - ISBN 978-80-558-0487-3.

GOGOVÁ, Stanislava: Kultúrne a prírodné dedičstvo. Ochrana a legislatíva v minulosti a v súčasnosti. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2014.cd - ISBN 978-80-558-0547-4.

GOGOVÁ, Stanislava, Wiedermann Egon: Dejiny prezentácie archeológie v Európe a na Slovensku, 2012. In. Acta Historica Neosoliensia. - ISSN 1336-9148, Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 359-371.

GOGOVÁ, Stanislava: Pohreby detí v nádobách na kostolnom cintoríne v Krásne v historickom kontexte., 2013.In. Kontexty kultúry a turizmu. - ISSN 1337-7760, Roč. 6, č. 2 (2013), s. 24-26.

GOGOVÁ, Stanislava: Stredoveký šperk na kostolnom cintoríne v Krásne, 2013. In. Gemologický spravodajca. - ISSN 1338-5275, Roč. 8, č. 2 (2013), s. 5-29.

GOGOVÁ, Stanislava: Štatistická analýza inventára vybraného súboru hrobov zo stredovekého cintorína v Krásne, 2014. In. Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420, Roč. 10, č. 2 (2014), s. 36-39.

GOGOVÁ, Stanislava, Tirpák Ján: Výskum základov stredovekého kostola a cintorína v Krásne nedeštruktívnymi metódami, 2014.In. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV Nitra. - ISSN 0560-2793, Roč. 55, č. 2 (2014), s. 131-139.

 Wiedermann Egon, Březinová Gertrúda, GOGOVÁ, Stanislava: Bronzový šperk z doby sťahovania národov na protourbánnom sídle Topoľčany ; recenzent: Alexander Ruttkay, Jozef Vladár, 2015. In. Topoľčany Hrad : protourbánne sídlo ; zostavil Egon Wiedermann. - 1. vyd. - Bratislava : SAV, 2015. - ISBN 978-80-89315-89-5, S. 95-97.

GOGOVÁ, Stanislava, Wiedermann Egon, Žáčik Mário : Kostolný cintorín v Krásne - historicko-archeologické bádanie má nový impulz, 2016. In. Študijné zvesti. - ISSN 0560-2793, Roč. 60, č. 10 (2016), s. 193-195.

GOGOVÁ, Stanislava: In fondo and in situ archaeology presentation in Slovakia, 2016.
In. European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 2 (2016), p. 245-252.

GOGOVÁ, Stanislava - Šteiner, Pavol: Presentation of the Material and Spiritual Culture of the Celts - Student Project at the Department of Museology, FA CPU in Nitra / Prezentácia materiálnej a duchovnej kultúry Keltov v projekte študentov Katedry muzeológie na FF UKF v Nitre. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-2204, Roč. 6, č. 2 (2018), s. 149-162.

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 2006 ako samostatná katedra po desaťročnej existencii študijného programu muzeológia, dovtedy pod garanciou katedier histórie a archeológie. Tento odbor je v systéme vied pomerne nový, hoci dejiny múzejníctva ako takého siahajú niekoľko storočí do histórie. Študenti muzeológie získavajú vedomosti a zručnosti nie len z múzejnej práce, ale aj z oblasti viacerých spoločenských a prírodných vied, legislatívy, pamiatkovej starostlivosti či ochrany životného prostredia. Súčasťou štúdia je aj aktívna účasť na projektoch rôzneho charakteru, najčastejšie formou výstav či edukačného materiálu.

 

Archeologické výskumy

buton na vyskumy

AIS

ais logo

Katedrová knižnica

knižnica

Náš youtube kanál

youtube logo 2431 1

Nové Zámky pamiatky...

118779531 3781906371836693 303963724715104820 o

Užitočné linky

1200px GNOME Web logo 2018.svg